Batch 2058

Ramesh Rijal

Bishnu Sapkota

Bikash Dahal

Anil Shreshta

Sundar Adhikari

Madhab Sapkota

Bibek Tiwari

Mina Rana

Nabina Kunwar

Roshan Kandel

Salik Ram

Renu Khadka

Bikash Thapa

Shekhar Tiwari