Administration Profile

Madhav Prasad Poudel

Bishnu Maya Kandel

Tika Ram Kandel

Prem Prasad Sapkota

Yuvraj Sapkota

Gopinath Kharel

Khemraj Sapkota

Raghunath Kandel

Bed Prasad Gaudel

Salik Ram Ghimire

Shreeniwash Poudel